VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ SÍTĚ PAYU

(dále jen „Podmínky“)

1) Předmět úpravy Podmínek
Tyto Podmínky společnosti Tábory Fortescue z. s. – zastupuje Mgr. Kateřina Hývlová, IČO: 19789947 se sídlem Brloh 11, 535 01 Brloh, upravují práva a povinnosti mezi společností Tábory Fortescue z. s. a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím platební sítě PayU a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností Tábory Fortescue z. s. a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam: „Akce“: Plesy, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě. „Zákazník“: Osoba užívající platební sítě PAYU a služeb Táborů Fortescue pro uzavření smluvního vztahu za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu. „síť PayU“: Portál zprostředkovávající službu platební brána a další transakční metody online, umožňující Zákazníkům zejména nákup a platbu za Vstupenky prostřednictvím konkrétního prodejního kanálu – Webový portál společnosti Tábory Fortescue z. s.. „Vstupenka“: Doklad (cenina) opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce. „Webový portál“: Internetové stránky www.tabory-fortescue.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti zakoupení Vstupenek a služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google Chrome.

3) Smluvní vztahy
Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s Tábory Fortescue z. s. jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za předem stanovených podmínek (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Zakoupené vstupenky není možné vracet.

4) Prodej Vstupenek
Vstupenky lze zakoupit následujícími způsoby: 1) v rámci přímého prodeje na Smluvním prodejním místě 2) on-line prostřednictvím Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Tábory Fortescue z. s. a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce. Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku a uhradit je prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden v zápatí webových stránek) dle pokynů na Webovém portálu. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybrané Vstupenky. Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka je Smlouva o účasti na akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za Vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o účasti a Vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

5) Ceny a poštovní poplatky
Cena Vstupenky je uvedena na Webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky včetně manipulačního poplatku.

6) Reklamace
Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po přijmutí vstupenek e-mailem jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší Tábory Fortescue z. s. okamžitou reklamací. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Táborům Fortescue. Koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti Tábory Fortescue z. s.. Uhrazená objednávka je konečná Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak. Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím Webového portálu: a) zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění. V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu platby.fortescue@gmail.com nebo tabory.fortescue@gmail.com . V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu platby.fortescue@gmail.com nebo tabory.fortescue@gmail.com, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. Jestliže tak do dne konání akce neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby. Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.

7) Vracení vstupného a výhrady Pořadatele
U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním. Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje Tábory Fortescue z. s. do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese platby.fortescue@gmail.com nebo tabory.fortescue@gmail.com. Platba bude vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena.

8) Ochrana osobních údajů
Společnost zachovává pouze vaše jméno, příjmení, email a telefoní číslo a to pouze za účelem nutnosti případné komunikace týkající se organizačních informací ohledně pořádané akce.

9) Závěrečná ustanovení
Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení zasláním požadavku na emailovou adresu platby.fortescue@gmail.com nebo tabory.fortescue@gmail.com . Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2022 a společnost Tábory Fortescue z. s. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit. V případě, že dojde mezi Tábory Fortescue z. s. a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/